تبلیغات
یوردوم Yurdum - مطالب کولتورل (فرهنگی)
1393/10/18

حئیواناتین آدی

   یازیلیب‌دیر: علی واحدی    نوع مطلب :کولتورل (فرهنگی) ،اؤرده‌ک: اردکORDƏK
ائرکه‌ج: بز نر چند ساله اخته شده و پیشاهنگ گلهƏRKƏC
ائرکه‌ک: نرƏRKƏK
ائششه‌گ: الاغ، گوش دراز، خرEŞƏK
اؤکوز: گاو نرOKOZ
آت: اسبAT
آق قوش(سئرچه): گنجشکAQ QUŞ
اوو: آهوOV
ایت: سگİT
آیغیر: اسب نرAYĞİR
ایلان: مارİLAN
ایلانا آغری وئره‌ن: بزدوشİLANA AĞRY VERƏN
اینک: گاو مادهİNƏK
آیی: خرسAYİİ
بئچه(خوروس): خروسBECHƏ-XOROZ
باغا(توسباغا): لاک پشتBAĞA-TUSBAĞA
بایقوش: جغدBAYQUŞ
بیزوو: گوسالهBİZOV
بیلدیرچین: بلدرچینBİLDİRCHİN
توغلی: بره ای که یک سالش تمام شده استTOĞLİ
تولا( کوچوک): توله سگTULA-KOاUK
تولکی: روباهTULKU
تویوق: مرغTOYOQ
تکه: بز نرTEKƏ_TƏKƏ
جؤنگه: گاو نر دوسال تمامCONGƏ
جئیران: جیرانCEYRAN
جوجه:(cücə )جوجه COCƏ
چپیش(بئچی): بزغاله، اوغلاقCHİPİŞ-BECHİ.OĞLAQ
چوققا: بچه خرسCHOQQA
چکیرتگه(چکچه‌گگی): ملخاƏKİRTGƏ
خنگه‌ر: گاو نری که بیضه چپش را عقیم کرده باشندXƏNƏGƏR
دؤوشان: خرگوشDضVŞAN
دؤووز: خوک صحراییDOVUZ
دانا: گوساله یک سال تمامDANA
دای: کره اسبی که یک سالش تمام شده باشدDAY
دایلاق: بچه شتر؟DAYLAQ
دوگه: گاو ماده دوسال تمام که برای سال آینده خواهد زاییدDOQƏ
دَوهَ: شترDƏVƏ
دیشی: مادهDİŞİ
سؤسه‌ر: راسوSUSƏR
سو ایلانی: مار آبیSU İLANİ
سوایتی: سگ آبیSU İTİ
سوپا: خر دو تا سه ساله که هنوز برای بار کشی استفاده نمی‌شودSUPA
سیچان: موشSİاAN
شیشه‌ک: گوسفند دوساله و قوچ دوسالهŞİŞƏK
فره: جوجه پرندگانFƏRƏH
فریک: مرغ یک سال تمامFƏRİK
قابان: خوک نرQABAN
قاتیر: استر، قاطرQATİR
قارا قوش: پرستوQARA QUŞ
قاریشقا: مورچهQARİŞQA
قره قوش: بازQƏRƏ QUŞ
قره قیز: اره‌میک ائششه‌گQƏRƏQİZ
قوچ: قوچ QOÇ
قودوخ: کره خرQODUX
قورد: کرمQURD
قورد، جنه‌وار: گرگQURD(CANAVAR)
قورداق: کرم خاکیQURDAQ
قوزغون: کرکسQOZĞUN
قوزو: برهQOZO
قولان: کره اسب دوسالهQOLAN
قومری: قمریQOMRY
قویون: گوسفندQOYUN
قیرخ ایاق: خرچنگQİRX ƏYAQ
قیزبوغان: آفتاب پرستQİZ BOĞAN
کئچی(بئچان): بزKEاİ
کپه‌نه‌ک: پروانهKƏPƏNƏK
کرتده‌نکه‌له: مارمولکKƏRTƏNKƏLƏ
کل: آهوی نرKƏL
کله: گاوی که اخته نشده و با گاو ماده جفتگیری می کند( درهرسن و سالی)KƏLƏ
کهلیک: کبکKƏHLİK
کوروک، دایچا: کره اسبKORUK(DAYاA)
کوششه‌ک: بچه شتر؟KOŞƏK
کویه‌ر: بز ماده یک سال تمامKOYƏR
کیرپی: چوجه تیغیKİRPY
گؤیه‌رچین: کبوترQOYƏRاİN
ماچا، قانجیخ: الاغ و استر مادهMAاA(QANCİX)
مایدان: اسب مادهMAYDAN
هئشته‌رخان: بوقلمونHƏŞDƏRXAN
هورا: بز نر یک سال به بالاHORA
کپی=ذکرمنبع/علی واحدی


ائتیکئت‌لر: حئیواناتین آدی ، اسامی حیوانات به زبان تورکی ،